Algemene Voorwaarden Jaarmarkt Vinkeveen van woensdag 12 juli 2023

 

De huurder/deelnemer wordt in deze algemene voorwaarden omgeschreven als deelnemer en het organiserende orgaan Stichting Vinkeveen Promotion als organisatie.


1. De deelname aan de Jaarmarkt Vinkeveen is pas definitief indien het verschuldigde bedrag voor de gestelde uiterlijke betaal­datum op de bankrekening van de organisatie, Stichting Vinkeveen Promotion is bijgeschreven.

2. Indien het verschuldigde bedrag niet vóór de gestelde betaaldatum op de bankrekening van de organisatie is bijgeschreven, dan staat het de organisatie vrij om andere gegadigde(n) voor de Jaarmarkt Vinkeveen in te (laten) schrijven.

3. De organisatie heeft het recht om door de deelnemer geboekte markt te annuleren, indien de deelnemer in gebreke is gebleven, zonder dat daaruit enige verplichting voor de organisatie uit voortvloeit.

4. Deelnemers welke na de begintijd van de markt (vermeld op de toewijzing) niet op de markt aanwezig zijn, kunnen geen aanspraak meer maken op een plaats danwel kraam. Het betaalde standgeld wordt niet teruggestort.

5. De organisatie is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade in welke vorm dan ook. Tevens schade toege­bracht door omvallende marktkramen (door wind en andere weersinvloeden) komen voor risico van de deelnemer zelf.

6. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor omzetderving door weersom­standigheden.

7. De organisatie zal binnen de mogelijkheden zo goed als mogelijk trachten de Jaarmarkt Vinkeveen te doen slagen. Desondanks is het niet mogelijk om bezoekersaantallen te garanderen. Het is daarom niet mogelijk om de organisatie aansprakelijk te stellen voor tegenvallende opkomst van publiek/bezoekers.

8. De organisatie zal proberen de wensen van de deelnemer zo goed als mogelijk in te willigen.

9. Aansprakelijkheid wordt nimmer aanvaard voor zover deze niet is gedekt onder de door de organisatie gesloten aansprakelijkheidsverzekering.

10. Indien u geen gebruik maakt van een toegezonden standplaatsbevestiging(en), verzoeken wij u vriendelijk dit tijdig aan de organisatie te melden. Dit is 2 maanden voor aanvang van de Jaarmarkt Vinkeveen. Daarna staat het de organisatie vrij om andere gegadigde(n) voor de Jaarmarkt Vinkeveen op deze standplaats in te (laten) schrijven.

11. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de wettelijke eisen van de overheid zoals; belastingplicht, brandweervoorschriften, warenwet, namaakbestrijding, kamer van koophandel, CRK, etc. Restitutie van het standgeld, bij het niet voldoen aan wettelijke eisen, is niet mogelijk.

12. Er geen mogelijkheid voor plaatsing van auto’s achter de kraam vanwege de lokale situatie danwel op last van de brandweer. In de directe nabijheid is er wel gelegenheid om uw auto te parkeren.

13. Indien een deelnemer aan de Jaarmarkt Vinkeveen stroom nodig heeft, dient de deelnemer hier zelf voor te zorgen. Bijvoorbeeld door dit te vragen aan een winkelier/bewoner of bij een andere deelnemer die zelf een aggregaat heeft. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet verkrijgen van een stroomaansluiting.

14. Als deelnemer bent U verplicht op de hoogte te zijn van de wettelijke eisen m.b.t. de bereiding, behandeling, verpakking en het bewaren van eet- en drinkwaren.

15. Het is verboden om de kramen / grondplaatsen aan derden door te verhuren of weg  te geven, zonder toestemming en medeweten van de organisatie.

16. De deelnemer mag op de Jaarmarkt Vinkeveen alleen die goederen verkopen, waarvan melding is gemaakt in de opdrachtbevestiging gemeld aan de organisatie. De organisatie heeft het recht de verkoop van andere goederen, dan waarvoor is ingeschreven, aan de deelnemer te ontzeggen.  De organisatie probeert zo veel mogelijk gevarieerde branches te plaatsen, maar kan er niet op aangesproken worden voor de verkoop van  HYPE GOEDEREN in meerdere kramen op de jaarmarkt Vinkeveen.

17. Eventuele toegewezen hoekplaatsen dienen ervoor dat de deelnemer om de standplaats kan heen lopen en niet voor extra uitstalling. Voor uitstallingen naast de kraam dient een zgn grondplaats van het gewenste aantal meters extra gehuurd te worden. Illegaal geplaatste artikelen kunnen door de organisatie verwijderd worden.

18. De deelnemer is tijdens de Jaarmarkt Vinkeveen verantwoordelijk voor de gehuurde materialen en zal deze na afloop van het evenement in de oorspronkelijke staat teruggeven. Afval zal door de deelnemer zelf te moeten worden opgeruimd en meegenomen, tenzij dat door de organisatie hiervoor containers heeft neergezet welke door de deelnemer gebruikt moet gaan worden om het vuil in te deponeren.

19. Indien een de deelnemer een grondplaats huurt, dient zowel het aantal meters in de breedte als de diepte aangegeven te worden op het inschrijfformulier (incl. een boom/dissel van de verkoopwagen). Dit geld ook voor eigen parasols. Voor deelnemers met een eigen wagen/parasol gelden de zelfde voorwaarden als voor kraamhouders met de toepasselijkheid zoals deze zijn genoemd.

20. De onderhavige artikelen van de voorwaarden zijn alle van toepassing, tenzij daar uitdrukkelijk schriftelijk van is afgeweken, ook wanneer de afzonderlijke artikelen een dergelijk voorbehoud niet melden.

21. In het geval van een geschil tussen deelnemers onderling met betrekking tot de Jaarmarkt Vinkeveen, heeft de organisatie het recht om een beslissende stem uit te spreken. In het geval dat een deelnemer zich niet bij deze beslissing wenst neer te leggen, heeft de organisatie de bevoegdheid om deze deelnemer van Jaarmarkt Vinkeveen te weren.

22. Op een met de organisatie gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


Stichting Vinkeveen Promotion,
p/a Loopveltweg 10, 3645 WB  Vinkeveen  
Telefoon; 06 51687118
Mail; jack@vinkeveen.nu

 

Alternative content

Get Adobe Flash player